Gebruiker:Klever/Stoffenlijst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lijst van chemische stoffen met een Nederlandstalige "International Chemical Safety Card".

U vindt die hier.


N.B. De lijst is nog niet volledig opgeschoond, d.w.z. er kunnen "onterechte" rode links in staan, als de stof onder een iets andere benaming in de WP is opgenomen. Niettemin is het de bedoeling om deze lijst helemaal blauw te krijgen! De reeds opgeschoonde lijst (nog niet volledig) is hier te vinden.

Stand:

  • op 27 oktober 2008: 667 rode links op 1.033 = 64,6%
  • op 15 februari 2009: 646 op 1.033 = 62,5%
Nummer Naam
0001 waterstof
0002 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
0003 loodchromaat
0004 methylisocyanaat
0005 paraquat dichloride
0006 parathion
0007 fosgeen
0008 tetraethyllood
0009 aceetaldehyde
0010 allylchloride
0011 aniline
0012 diantimoontrioxide
0013 arseen
0014 chrysotiel
0015 benzeen
0016 benzylchloride
0017 1,3-butadieen
0018 butaanthiol
0019 2-methyl-2-propaanthiol
0020 cadmium
0021 koolstofdioxide
0022 koolstofdisulfide
0023 koolstofmonoxide
0024 tetrachloorkoolstof
0025 1-hexadecaanthiol
0026 4-chlooraniline
0027 chloroform
0028 2-chloor-1-nitrobenzeen
0029 chroom
0030 o-cresol
0031 p-cresol
0032 cyclohexaanthiol
0033 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
0034 DDT
0035 1-decaanthiol
0036 dibutylftalaat
0037 1,4-dichloorbenzeen
0038 2-(2,4-dichloorfenoxy)-propionzuur
0039 diethyleenglycolmonoethylether
0040 diethyleenglycolmonomethylether
0041 1,4-dioxaan
0042 1-dodecylmercaptaan
0043 epichloorhydrine
0044 ethanol (watervrij)
0045 ethyleendibromide
0046 fluor
0047 trichloorfluormethaan
0048 dichloordifluormethaan
0049 chloordifluormethaan
0050 trichloortrifluorethaan
0051 hexachloorethaan
0052 lood
0053 lindaan
0054 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
0055 2-(2-methyl-4-chloorfenoxy)propionzuur
0056 kwik
0057 methanol
0058 dichloormethaan
0059 glycolmonobutylether
0060 glycolmonoethylether
0061 glycolmonomethylether
0062 nikkel
0063 nikkelsulfaat
0064 nikkeltetracarbonyl
0065 nitrobenzeen
0066 4-nitrofenol
0067 lachgas
0068 ozon
0069 pentachloorfenol
0070 fenol
0071 chinoline
0072 selenium
0073 styreen
0074 zwaveldioxide
0075 (2,4,5-trichloorfenoxy)azijnzuur
0076 tetrachloorethyleen
0077 thallium
0078 tolueen
0079 1,1,1-trichloorethaan
0080 1,1,2-trichloorethaan
0081 trichloorethyleen
0082 vinylchloride
0083 vinylideenchloride
0084 o-xyleen
0085 m-xyleen
0086 p-xyleen
0087 aceton
0088 acetonitril
0089 acetyleen
0090 acroleïne
0091 acrylamide
0092 acrylonitril
0093 2,2'-dipyridyl
0094 aldicarb
0095 allylalcohol
0096 allylglycidylether
0097 aminocarb
0098 amitraz
0099 atrazine
0100 ethyleenimine
0101 benzalchloride
0102 benzaldehyde
0103 benzoëzuur
0104 benzo(a)pyreen
0105 benzotrichloride
0106 bifenyl
0107 broom
0108 bromoform
0109 methylbromide
0110 1,4-butaandioldiglycidylether
0111 1-butanol
0112 2-butanol
0113 isobutanol
0114 tert-butanol
0115 n-butylglycidylether
0116 cadmiumchloride
0117 cadmiumoxide
0118 caprolactam
0119 captafol
0120 captan
0121 carbaryl
0122 carbofuran
0123 aluminiumsilicaat
0124 chloordimeform
0125 chloordimeform hydrochloride
0126 chloor
0127 chloordioxide
0128 2-chlooracetofenon
0129 2-chlooraniline
0130 3-chlooraniline
0131 p-chloor-m-cresol
0132 1-chloorethaan
0133 chloropreen
0134 chloorthalonil
0135 o-cresylglycidylether
0136 cyanogeenbromide
0137 diazinon
0138 zuurstof
0139 dicamba
0140 2,3-dichlooraniline
0141 2,4-dichlooraniline
0142 2,5-dichlooraniline
0143 2,6-dichlooraniline
0144 3,4-dichlooraniline
0145 di(2,3-epoxypropyl)ether
0146 diethyleenglycoldiglycidylether
0147 1,1-dimethylhydrazine
0148 dimethylsulfaat
0149 dinoseb
0150 m-chloorfenol
0151 bisfenoldiglycidylether
0152 ethanolamine
0153 ethylamine
0154 argon
0155 ethyleenoxide
0156 folpet
0157 glaswol
0158 glutaaraldehyde
0159 2,3-epoxy-1-propanol
0160 glyfosaat
0161 hexachlorofeen
0162 hexamethylfosfortriamide
0163 waterstofchloride
0164 waterstofperoxide (>60% oplossing in water)
0165 waterstofsulfide
0166 hydrochinon
0167 jodium
0168 ijzerpentacarbonyl
0169 isoforon
0170 cumeen
0171 isopropylglycidylether
0172 malathion
0173 maneb
0174 mangaan
0175 mangaandioxide
0176 methamidofos
0177 methomyl
0178 methylamine
0179 Methylethylketon
0180 methylhydrazine
0181 monocrotofos
0182 neopentylglycoldiglycidylether
0183 salpeterzuur
0184 kaliumnitraat
0185 natriumnitraat
0186 nitroglycerine
0187 2-nitropropaan
0188 fenylglycidylether
0189 fosfamidon
0190 fosforoxychloride
0191 propoxur
0192 propyleenoxide
0193 resorcinol diglycidylether
0194 rotswol
0195 slakkenwol
0196 natriumbromaat
0197 strychnine
0198 sulfurylchloride
0199 temefos
0200 tetramethyllood
0201 triallaat
0202 trietazine
0203 triethylamine
0204 triethyleenglycol diglycidylether
0205 trifluraline
0206 trimethylamine
0208 zinkoxide
0209 azijnzuuranhydride
0210 acetylchloride
0211 adiponitril
0212 allethrine
0213 d-allethrine
0214 2-aminopyridine
0215 ammoniak oplossing (10%-35%)
0216 ammoniumnitraat
0217 diammoniumfosfaat
0218 amylacetaat
0219 sec-amylacetaat
0220 antimoonpentafluoride
0221 arseentrichloride
0222 arsine
0223 benzeenarsonzuur
0224 benzidine
0225 benzoylperoxide
0226 beryllium
0227 bioallethrine
0228 s-bioallethrine
0229 bioresmetrine
0230 boortribromide
0231 boortrifluoride
0232 butaan
0233 aceetamide
0234 chloraalhydraat
0235 chloorazijnzuur
0236 2-chloorethanol
0237 bis(chloormethyl)ether
0238 chloormethyl-methylether
0239 cismetrine
0240 koper
0241 crotonaldehyde
0242 cyclohexaan
0243 cyclohexanol
0244 cycloheximide
0245 cyclohexylamine
0246 cypermetrine
0247 deltamethrin
0248 diatomeeënaarde
0249 1,1-dichloorethaan
0250 1,2-dichloorethaan
0251 2,3-dichloor-1-nitrobenzeen
0252 1,3-dichloor-4-nitrobenzeen
0253 1,3-dichloor-2-nitrobenzeen
0254 1,2-dichloor-4-nitrobenzeen
0255 1,3-dichloor-5-nitrobenzeen
0256 dibutyltinoxide
0257 2-diethylaminoethanol
0258 diethylftalaat
0259 n,n-dimethylaceetamide
0260 dimethylamine
0261 dimethylftalaat
0262 dimethyltereftalaat
0263 hydrazobenzeen
0264 dilauroylperoxide
0265 dodecylbenzeen
0266 ethaan
0267 ethylacrylaat
0268 ethylbenzeen
0269 ethyleendiamine
0270 ethyleenglycol
0271 bis(2-ethylhexyl)ftalaat
0272 ethylmethacrylaat
0273 fenvaleraat
0274 fluorazijnzuur
0275 formaldehyde
0276 furfural
0277 halothaan
0278 hexamethyleen-1,6-diisocyanaat
0279 n-hexaan
0280 2,5-hexaandiol
0281 hydrazine
0282 waterstofbromide
0283 waterstoffluoride
0284 waterstofselenide
0285 isobutanolamine
0286 isobutylchloride
0287 isopropylchloorformiaat
0288 lood(II)oxide
0289 magnesium poeder (niet gestabiliseerd)
0290 mangaansulfaat monohydraat
0291 methaan
0292 methylcyclohexanol (mengsel van isomeren)
0293 1-methylcyclohexanol
0294 2-methylcyclohexanol
0295 3-methylcyclohexanol
0296 4-methylcyclohexanol
0297 dichloormethylsilaan
0298 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
0299 methylmercaptaan
0300 methylmethacrylaat
0301 methyltrichloorsilaan
0302 morfoline
0303 nafteenzuur en koperzouten (oplossing)
0304 lood(II)naftenaat
0305 neopentylglycol
0306 2-nitroaniline
0307 3-nitroaniline
0308 4-nitroaniline
0309 nonylfenol (mengsel van isomeren)
0310 octamethylcyclotetrasiloxaan
0311 trichloormethaansulfenylchloride
0312 permethrin
0313 fenothrine
0314 ethylcarbamaat
0315 ftaalzuuranhydride
0316 picrinezuur
0317 piperidine
0318 polydimethylsiloxaan
0319 propaan
0320 propionitril
0321 propyleenglycol
0322 propyleenimine
0323 pyridine
0324 resmethrine
0325 Rhodamine WT
0326 dinatriumarsenaat
0327 strychninesulfaat (watervrij)
0328 sulfaminezuur
0329 talk
0330 tereftaalzuur
0332 1,1,2,2-tetrachloorethaan
0333 tetraethylsilicaat
0334 tetramethrine
0335 d-tetramethrine
0336 dithalliumsulfaat
0337 thorium
0338 titaandioxide
0339 2,4-tolueendiisocyanaat
0340 2,6-diaminotolueen
0341 ortho-toluïdine
0342 meta-toluïdine
0343 para-toluïdine
0344 1,3,5-trichloorbenzeen
0345 benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride
0346 valeriaanzuur
0347 vinylacetaat (monomeer)
0348 ziram
0349 zinksulfaat (heptahydraat)
0350 zineb
0351 aluminiumoxide
0352 glutaaraldehyde (50% oplossing)
0353 cyclopentaan
0354 dibroommethaan
0355 diethylether
0356 isoamylacetaat
0357 kaliumhydroxide
0358 pijnhars
0359 natriummetasilicaat watervrij
0360 natriumhydroxide
0361 white spirit
0362 zwavelzuur
0363 azijnzuur
0364 2-ethoxyethylacetaat
0365 acetylbromide
0367 ethylacetaat
0368 n-decylacrylaat
0369 adipinezuur
0371 alachloor
0372 allylisothiocyanaat
0373 aluminiumhydroxide
0374 n-butylamine
0375 m-anisidine
0376 antipyrine
0377 diarseenpentaoxide
0378 diarseentrioxide
0379 ascorbinezuur
0380 1,1'-azobisformamide
0381 bariumperoxide
0382 benomyl
0383 bensulide
0384 bentoniet
0385 benzo(a)anthraceen
0386 benzeen-1,4-diaminedihydrochloride
0387 benzethoniumchloride
0388 benzofuraan
0389 benzofenon
0390 benzylbenzoaat
0391 cyanazine
0392 broomchloormethaan
0395 1,2-butaandiol
0396 n-buteen
0397 cis-2-buteen
0398 trans-2-buteen
0399 n-butylacetaat
0400 butylacrylaat
0401 sec-butylamine
0402 butylformiaat
0403 butyraldehyde
0404 cadmiumsulfide
0405 caffeïne
0406 calciumcarbide
0407 calciumcyanide
0408 calciumhydroxide
0409 calciumoxide
0410 carbofenotion
0411 catechol
0413 tosylchloramidenatrium
0414 ammoniak (watervrij)
0415 2-broom-2-nitro-1,3-propaandiol
0416 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
0417 2,2'-dichloorethylether
0419 methylchloride
0420 chloortrifluormethaan
0421 koper(I)oxide
0422 cumafos
0423 crotonzuur
0424 cyaanamide
0425 cyclohexanon
0426 cyclohexylacetaat
0427 cyclopentanon
0428 decaan
0429 demeton-o-methyl
0430 diallylftalaat
0431 dibenzo(a,h)anthraceen
0432 diboraan
0433 tris(2,3-dibroompropyl) fosfaat
0435 dichloorisopropylether
0436 1,2-dichloorethyleen
0437 natriumdichloorisocyanuraat
0438 2,4-dichloorfenol
0439 2,5-dichloorfenol
0440 3,5-dichloorfenol
0441 1,2-dichloorpropaan
0442 dichloorsilaan
0443 clopyralide
0444 diethylamine
0445 o-diethylbenzeen
0446 natriumdiethyldithiocarbamaat
0447 diethyleenbenzylbenzoaat
0448 diethylthiofosforylchloride
0449 diisopropylamine
0454 dimethylether
0455 vanadiumtrioxide
0456 n,n-dimethyl-p-toluidine
0457 n,n-dimethylformamide
0458 2,4-xylenol
0459 dimethylsulfoxide
0460 1,2-dinitrobenzeen
0462 4,6-dinitro-o-cresol
0463 benzeenthiol
0464 2,4-dinitrofenol
0465 dinitrotolueen (isomerenmengsel)
0466 difenylamine
0467 1,3-difenylguanidine
0468 dipropylether
0469 s-ethyldipropylthiocarbamaat
0470 ethaanthiol
0471 koolstof (carbon black)
0472 aluminiumfosfide
0473 5-ethylideen-2-norborneen (gestabilizeerd)
0474 koolstoftetrabromide
0475 ethyleen
0476 methylglycolacetaat
0477 2-ethylhexaanzuur
0478 2-ethylhexylacrylaat
0479 joodethaan
0480 n-ethylmorfoline
0481 3,3'-dichloorbenzidine
0482 natriumhypochloriet (oplossing, &lt10% actieve chloor)
0483 fenamifos
0484 natriumfluoracetaat
0485 mierenzuur
0486 pivalinezuur
0487 hexachloorcyclohexaan (isomerenmengsel)
0488 2-hexanol
0489 hexaan-2-on
0490 1-hexeen
0491 1,6-hexaandiol
0492 waterstofcyanide vloeibaar gemaakt
0493 diisopropanolamine
0494 isobutylacetaat
0495 isodecylalcohol (isomerenmengsel)
0496 2,2,4-trimethylpentaan
0497 isooctylalcohol (isomerenmengsel)
0498 isoforondiamine
0499 isoforondiisocyanaat
0500 isoftaalzuur
0501 melkzuur
0502 natriumlaurylsulfaat
0503 p-chloorbenzoëzuur
0504 magnesiumoxide
0505 di(benzothiazool-2-yl)disulfide
0506 2-methyl-1-butanol
0507 methylacetaat
0508 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
0509 methyljodide
0511 methylisobutylketon
0513 n-methyl-2-pyrrolidon
0514 vinyltolueen (mengsel van isomeren)
0515 thia-4-pentanal
0516 metribuzine
0518 1-naftylamine
0519 nicotine
0520 nicotinesulfaat
0521 nicotinetartraat
0522 nitromethaan
0525 dimethylnitrosoamine
0526 n-nitrosodifenylamine
0527 benzo(ghi)fluorantheen
0528 osmiumtetroxide
0529 oxaalzuur
0530 palmitinezuur
0531 pentachloorbenzeen
0532 pentachloorfenol, natriumzout (technisch product)
0533 2,4-pentaandion
0534 n-pentaan
0535 1-pentanol
0536 3-pentanol
0537 dipentylamine
0538 2-fenoxyethanol
0539 fenylacetaat
0540 fenylkwikacetaat
0541 fenylkwiknitraat
0542 n-2-naftylaniline
0543 fosmet
0544 fosforpentachloride
0545 fosforpentoxide
0547 kaliumacetaat
0548 kaliumchloraat
0549 kaliumsulfide
0550 propionaldehyde
0551 propyleenglycolmonomethylether
0552 propanil
0553 propaan-1-ol
0554 isopropylalcohol
0555 1,3-propiolacton
0556 butylpropionaat
0557 natriumpropionaat
0558 propionzuuranhydride
0559 propyleen
0560 propyn
0561 guanidinenitraat
0562 2-pyrrolidon
0563 salicylzuur
0564 silaan
0565 natriumacetaat
0566 natriumaluminaat
0567 natriumtetraboraat, decahydraat
0568 stearinezuur
0569 sulfanilzuur
0570 diethylsulfaat
0571 zwavelhexafluoride
0572 creosoot
0573 2,3,5,6-tetrachloorfenol
0574 tetrachloorsilaan
0575 tetrafluormethaan
0576 tetrafluorsilaan
0577 trifluormethaan
0578 tetrahydrofuraan
0579 thioaceetamide
0580 thiometon
0581 thiofosforylchloride
0582 2,4-tolueendiamine
0584 tributylfosfaat
0585 trichloorfon
0586 trichloorazijnzuur
0587 2,3,4-trichloor-1-buteen
0588 2,3,4-trichloorfenol
0589 2,3,5-trichloorfenol
0590 2,3,6-trichloorfenol
0591 trichloorsilaan
0592 triisopropanolamine
0593 trimethylboraat
0594 2,4,4-trimethyl-1-penteen
0595 ureum
0596 divanadiumpentaoxide
0597 vinylbromide
0598 vinylfluoride
0600 xylidine (mengsel van isomeren)
0601 xylenol (isomerenmengsel)
0602 zinkfosfide
0603 helium
0604 krypton
0606 1,7-octadieen
0607 propylglycol
0608 3,5,5-trimethylhexanol
0609 xenon
0610 2-naftylamine
0611 acetoncyaanhydrine
0612 asfalt
0613 bariumchloraat
0614 bariumchloride
0615 bariumchloride, dihydraat
0616 boortrichloride
0617 p-cymeen
0618 diethanolamine
0619 diethyleenglycol
0620 diethyleentriamine
0621 ethylhexaldehyde
0622 fenitrothion
0623 ethylformiaat
0624 glycerol
0625 methylacrylaat
0626 methylparathion
0627 neon
0628 witte fosfor
0629 texanol
0631 amitrol
0632 ammoniumpersulfaat
0633 carbonylfluoride
0634 bisfenol A
0635 broomchloordifluormethaan
0636 2-ethyloxiraan (gestabiliseerd)
0637 p-tert-butylfenol
0640 2-chlooraceetamide
0641 o-chloorbenzaldehyde
0642 chloorbenzeen
0643 1-chloor-1,1-difluorethaan
0646 cresol
0648 koper(II)orthoarsenaat
0649 dichloortetrafluorethaan
0650 dicyaandiamide
0651 dicyclohexylftalaat
0652 methacrylonitril
0653 naftaleen-1,5-diisocyanaat
0654 2-dimethylaminoethanol
0655 fenthion
0656 chloortrifluoride
0657 n-heptaan
0658 2-methylhexaan
0659 hexamethyleendiamine
0660 hexyleenglycol
0661 hydroxylamine
0662 joodcyanide (cyanogeenjodide)
0663 kerosine
0664 methylformiaat
0665 4-methylpentan-2-ol
0667 naftaleen
0668 1,5-naftaleendiamine
0669 bifenyl-2-ol
0671 kaliumcyanide
0672 kaliumpermanganaat
0673 propargylalcohol
0674 natriumethanolaat
0675 natriumthiocyanaat
0676 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
0677 tetrahydrothiofeen
0678 theofylline
0680 thioureum
0682 1,2,4-triazool
0683 1,2,3-trichloorpropaan
0684 triethylfosfiet
0685 trifluorchloorethyleen
0686 trimethylfosfaat
0687 1,1-difluoretheen
0688 acrylzuur
0689 cyclofosfamide
0690 dichloorvos
0691 1,3-dinitrobenzeen
0692 1,4-dinitrobenzeen
0694 fosfine
0695 formaldehyde (37% oplossing, methanolvrij)
0696 fosfortrichloride
0697 propazine
0698 natriumseleniet
0699 simazine
0700 trifenylfosfine
0701 magnesium
0702 koolstof
0703 1-chloorbutaan
0704 citroenzuur, monohydraat
0705 demeton-s-methyl
0706 chlooracetaldehyde (40% oplossing)
0707 oxaalzuur dihydraat
0708 fonofos
0709 hydroxylammoniumchloride
0710 lithium
0711 lithiumchloride
0712 decaboraan
0713 diisobutylketon
0714 kaliumperchloraat
0715 natriumperchloraat
0718 ethoxytriglycol
0719 2-naftol
0720 benzo(b)fluorantheen
0721 benzo(k)fluorantheen
0722 1-chloor-3,4-dinitrobenzeen
0723 1,1-dichloorpropaan
0724 1,3-dichloorpropaan
0725 dinitrobenzeen (isomeren mengsel)
0726 2,3-dinitrotolueen
0727 2,4-dinitrotolueen
0728 2,6-dinitrotolueen
0729 3,4-dinitrotolueen
0730 indeen(1,2,3-cd)pyreen
0731 2-methylheptaan
0732 alfa-methylstyreen
0733 2-vinyltolueen
0734 3-vinyltolueen
0735 4-vinyltolueen
0736 trans-beta-methylstyreen
0737 2,4,4-trimethyl-2-penteen
0738 tinchloride dihydraat
0739 benzo(ghi)peryleen
0740 chlordaan (technisch product)
0741 dimethoaat
0742 endosulfan (mengsel van isomeren)
0743 heptachloor
0744 magnesiumfosfide
0745 chintozeen
0746 rhodiumtrichloride, trihydraat, rhodium(III)chloride
0747 tetradifon
0748 acefaat
0749 chloorbenzilaat
0750 trichloornitromethaan
0751 kopersulfaat (watervrij)
0752 dicofol
0753 O-ethyl-O-4-nitrofenylfenylthiofosfonaat (EPN)
0755 methylarseenzuur
0756 koper 8-chinolaat
0757 thiram
0758 vamidothion
0759 4-aminobifenyl
0760 chlooraceton
0761 cumeenhydroperoxide
0762 1,3-cyclohexadieen
0763 difenamide
0764 magnesiumchloride
0765 calciumarsenaat
0766 ninhydrine
0767 paraformaldehyde
0768 ftaalzuur
0769 kaliumoxide
0770 pyrogallol
0771 natriummethanolaat
0772 wijnsteenzuur
0773 p-tolueensulfonzuur
0774 aldrin
0775 antimoon
0776 stibine
0778 bariumoxide
0779 p-benzochinon
0780 chloranil
0781 chloormequat-chloride
0782 kobalt
0783 kobalt(II)chloride
0784 kobalt(II)nitraat hexahydraat
0785 kobalt(III)oxide
0786 dazomet
0787 dieldrin
0788 diethyleenglycolmonobutylether
0789 diethyleenglycolmonobutyletheracetaat
0790 isopropylideenglycerol
0791 difenylether
0792 ferbam
0793 ijzeroxide
0794 furfurylalcohol
0795 alfa-hexachloorcyclohexaan
0796 bèta-hexachloorcyclohexaan
0797 phosalon
0798 isoamylalcohol
0799 maleïnezuuranhydride
0800 propyleenglycolmonomethyletheracetaat
0801 2-methylpyridine
0802 3-methylpyridine
0803 4-methylpyridine
0804 4-nitro-n-fenylbenzeenamine
0805 p-fenyleendiamine
0806 propionzuur
0807 tridymiet
0808 kwarts
0809 cristobaliet
0810 zilver
0811 zinkchromaat
0812 keteen
0813 lithiumhydride
0814 mesityloxide
0815 methylisoamylketon
0816 methylpropylketon
0817 nitroethaan
0818 zuurstofdifluoride
0819 pentaboraan
0820 vinylcyclohexaandiepoxide
0821 warfarine
0822 2-(acetyloxy)benzoezuur
0823 allylamine
0824 o-aminofenol
0825 anthraceen
0826 azinfos-methyl
0827 bariumsulfaat
0828 bentazon
0829 diisobutylftalaat
0831 diisononylftalaat
0832 di-n-heptylftalaat
0833 benzylalcohol
0834 butylbenzylftalaat
0835 binapacryl
0836 booroxide
0837 broomtrifluormethaan
0839 2-butoxy-ethylacetaat
0840 sec-butylacetaat
0841 butylhydroxytolueen
0842 tert-butylhydroperoxide (70 % in water)
0843 camfechloor
0844 chlooracetonitril
0845 chlooracetylchloride
0846 p-nitrochloorbenzeen
0847 hafnium
0848 chloorpentafluorethaan
0849 o-chloorfenol
0850 p-chloorfenol
0851 chloorpyrifos
0852 chloorthiamide
0853 cholinechloride
0854 chromylchloride
0855 citroenzuur
0856 cyclohexylisocyanaat
0857 cyclopentadieen
0858 cyhalothrine
0859 lambda-cyhalothrine
0860 tin(II)fluoride
0861 demeton (isomerenmengsel)
0862 methyldemeton
0864 demeton-s
0865 glucose
0866 diallylamine
0867 dichlobenil
0868 dichloorazijnzuur
0869 2,2-dichlooracetylchloride
0870 dimethyldichloorsilaan
0871 dicloran
0872 dicrotofos
0874 pentaan-3-on
0875 diisodecylftalaat
0876 diisooctylftalaat
0877 n,n-dimethylaniline
0878 dimethylsulfide
0879 2,4,5-trichloorfenol
0880 zuurstof (vloeibaar gemaakt)
0881 dinocap (mengsel van isomeren)
0882 dinosebacetaat
0883 dioxathion (mengsel van isomeren)
0884 dipropyleenglycol monomethylether
0885 divinylbenzeen (isomerenmengsel)
0886 EDTA
0887 enfluraan
0888 ethion
0889 ethyl-n-butylketon
0890 2-ethylhexanol
0891 formamide
0892 d-sorbitol
0893 grafiet (natuurlijk)
0894 guanidiniumchloride
0895 hexachloorbenzeen
0896 hexachloorbutadieen
0898 bis(hydroxylamonium)sulfaat
0899 2-hydroxypropylacrylaat
0900 ioxynil
0901 isobutaan
0902 isobutyraldehyde
0903 isoboterzuur
0904 isopreen
0905 isopropanolamine
0906 diisopropylether
0907 isopropylacetaat
0908 isopropylamine
0909 n-isopropylaniline
0910 lood(II)acetaat
0911 loodwaterstofarsenaat
0912 linalool
0913 lithiumhydroxide
0914 lithiumhydroxide monohydraat
0915 mercaptoazijnzuur
0916 2-mercaptoethanol
0917 methacrylzuur
0918 d-limoneen
0919 dl-methionine
0920 methyl-n-amylketon
0921 n-methylaniline
0922 3-methyl-2-butanon
0923 methylcyclohexaan
0924 mevinfos (isomerenmengsel)
0925 naled
0926 nikkel(II)oxide
0927 nikkelcarbonaat
0928 nikkelsubsulfide
0929 nitrofeen
0930 stikstofdioxide
0931 2-nitrotolueen
0932 4-nitrotolueen
0933 octaan
0934 1-octeen
0935 pentachloornaftaleen
0936 benzeenethanol
0937 fenothiazine
0938 fenylhydrazine
0939 polygechloreerde bifenyl (aroclor 1254)
0940 n-propylacetaat
0941 propylamine
0942 propyleendiamine
0944 rotenon
0945 selenigzuur
0946 seleniumdioxide
0947 seleenhexafluoride
0948 seleniumoxychloride
0949 seleniumtrioxide
0950 natriumazide
0951 natriumfluoride
0952 natriumsulfaat
0953 tin(IV)chloride (watervrij)
0954 tin(IV)oxide
0955 tin(II)chloride (watervrij)
0956 tin(II)oxide
0957 strontiumchromaat
0958 zwavelchloride
0959 tetryl
0960 o-tolidine
0961 tricresylfosfaat
0962 trichloornaftaleen (isomerenmengsel)
0965 triethyleenglycolmonobutylether
0966 trimethylchloorsilaan
0967 2,4,6-trinitrotolueen
0968 tris(2-ethylhexyl)fosfaat
0969 magnesiumcarbonaat
0970 o-anisidine
0971 p-anisidine
0973 alpha-naphthylthioureum
0974 broompentafluoride
0975 fenchloorphos
0976 dikobaltoctacarbonyl
0977 mangaancyclopentadienyltricarbonyl
0978 kwik(II)acetaat
0979 kwik(II)chloride
0980 kwik(II)nitraat
0981 kwik(II)oxide
0982 kwik(II)sulfaat
0983 tetrakaliumpyrofosfaat
0984 dikwikdichloride
0985 sulfotep
0986 tellurium
0987 zinkstearaat
0988 aluminiumpoeder
0990 benzylchloorformiaat
0991 boorzuur
0995 1,3-dichloorpropeen (mengsel van isomeren)
0997 hexachloornaftaleen
0999 lood(II)carbonaat
1000 lood(II)nitraat
1001 looddioxide
1002 loodtetroxide
1005 oliezuur
1006 perchloorzuur (72% oplossing in water)
1008 fosforzuur
1009 natriumjodide (watervrij)
1010 natriummolybdaat
1012 isoamylnitriet
1013 anilinehydrochloride
1014 anisol
1015 benzoylchloride
1016 broombenzeen
1017 brucine, watervrij
1018 n-butylmethacrylaat
1019 di-tert-butylperoxide
1020 gamma-butyrolacton
1021 kamfer
1022 diethylcarbonaat
1023 endrine
1024 ethylacetoacetaat
1025 ethylchloorformiaat
1026 ethyleencyaanhydrine
1027 isobuteen
1029 methylpropionaat
1030 1-octanol
1031 perazijnzuur (gestabiliseerd)
1032 piperazine (watervrij)
1033 resorcinol
1034 triethanolamine
1035 ammoniumbisulfide
1036 ammoniumoxalaat
1037 calciumnitraat
1038 calciumpolysulfiden
1039 chloorsulfonzuur
1040 tetrafluorboorzuur
1041 magnesiumnitraat
1042 paraldehyde
1043 polystyreen
1044 natriumbicarbonaat
1045 natriumchloriet
1046 natriumperboraat tetrahydraat
1047 natriumsulfide (watervrij)
1048 tributylamine
1049 1,2,4-trichloorbenzeen
1050 1-nitropropaan
1051 ammoniumchloride
1052 barium
1053 chloorcyaan (drukhouder)
1054 cyclohexeen
1055 dipropyleenglycol
1056 glycoldinitraat
1057 hexafluoraceton
1059 octachloornaftaleen
1060 foraat
1061 carborundum
1062 trifenylfosfaat
1063 terpentijn
1064 zinkchloride
1065 o-chloorbenzylideenmalonnitril (CS-gas)
1066 1,2-dichloorbenzeen
1069 kaliumnitriet
1070 acetaal
1071 diallylether
1073 bariumacetaat
1074 broomaceton
1075 cadmiumacetaat
1076 chloornitroaniline
1078 1,3-diaminobutaan
1079 barnsteenzure diethylester (= diethylsuccinaat)
1080 dimethylcarbonaat
1081 ethylchlooracetaat
1082 1-heptanol
1083 2-heptanol
1084 1-hexanol
1085 malonzuur
1086 methylacetoacetaat
1087 n-methylformamide
1088 kaliumthiocyanaat
1090 azobisisobutyronitril
1091 benzotriazool
1092 calciumacetaat
1093 kobaltnaftenaat
1095 1,3-dichloorbenzeen
1097 4-methoxyfenol
1098 4-methoxy-4-methyl-2-pentanon
1099 tetramethylammoniumchloride